Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky tanečního studia Tancelář

 

I.  Účastník lekcí v tanečním studiu Tancelář prohlašuje, že:

 1.     je starší 18-ti let. V opačném případě je třeba souhlasu zákonného zástupce (na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a  podepíše přihlášku).
 2.     je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či ho omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3.     se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a  riziko.
 4.     nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5.     souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli tanečního studia Tancelář jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z  ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o  svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

 

II. Lekce v tanečním studiu Tancelář:

 1.     se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému tanečního studia Tancelář.
 2.     se nekonají ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 3.     trvají 60 minut (pokud není uvedeno jinak) a začínají přesně v čase uvedeném v  rozvrhu. Lektorka tanečního studia Tancelář má právo ukončit lekci  o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení, pokud se účastnil pole dance lekce v sále s  tyčemi.
 4.     Účastník na lekci přichází do provozovny tanečního studia Tancelář maximálně 15 minut před jejím začátkem.
 5.        Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím on-line rezervačního systému.
 6.     Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pouze pro sebe.
 7.     Ve všech prostorách tanečního studia Tancelář, jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.
 8. Taneční studio Tancelář si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.
 9. Lektorky, lektory a kurzistky, kurzisty z jiných tanečních škol na našich lekcích rádi uvítáme, ale apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Tím je na  mysli především jakékoli umísťování vlastních letáků a propagačních materiálů a  nabízení vlastního zboží a služeb kurzistkám a kurzistům tanečního studia Tancelář před, během nebo po výuce v prostorách Tanceláře. Při porušení těchto zásad si  personál Tanceláře vyhrazuje právo takového účastníka lekce bez náhrady vyloučit.

 

III. Cennosti

Účastník lekcí v tanečním studiu Tancelář:

 1.     je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození tyčí a ostatních pomůcek a vybavení.
 2.     si své věci a cennosti zamkne do uzamykatelné skříňky v šatně, klíč si vezme na lekci  s sebou do tanečního sálu a po celou dobu za něj zodpovídá. Při odchodu ze studia klíč vrátí na recepci. Při ztrátě klíče si taneční studio Tancelář účtuje 250 Kč / nebo 50 kreditů za výměnu zámku. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v  šatně nenese personál tanečního studia Tancelář studia zodpovědnost.

 

IV. Identifikační karty. Kreditový systém. Platby:

 1.    Každému účastníkovi lekcí v tanečním studiu Tancelář je při první návštěvě a  podpisu Všeobecných podmínek vydána identifikační kartička s unikátním číslem, pod kterou je poté dotyčný veden v systému tanečního studia Tancelář. Tyto kartičky jsou nepřenosné. Za náhradu ztracené identifikační kartičky se účtuje částka 100 Kč / 20 kreditů.
 2.  1 kredit má hodnotu 5 Kč. Platnost kreditů je 180 dní ode dne objednání. Pokud za tuto dobu všechny kredity nevypotřebujete, tyto bez náhrady propadají. Maximální výše zakoupených kreditů je 2000.
 3.     Taneční studio Tancelář bývá pravidelně jednou za čtvrt roku zavřeno na týden a provozovatel studia si vyhrazuje právo měnit rozvrh, případně rušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na webových stránkách a v rezervačním systému studia a je třeba s nimi počítat při nákupu lekcí, na pozdější reklamace nebere provozovatel studia zřetel.
 4.     Účastník lekcí v tanečním studiu Tancelář je povinen uhradit částku za  zakoupené  kredity v plné výši do 5 dnů od data objednání, a to buď převodem na bankovní účet, nebo hotově na recepci Tanceláře.

 

V. Absence účastníka lekce. Absence lektora/ lektorky:

 1.     V případě absence účastníka lekce je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím on-line rezervačního systému tanečního studia Tancelář.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel.
 2.    Pokud se odhlásíte méně než 24 hodin před začátkem lekce, budete z ní odhlášeni, ale  na účet se Vám z ceny lekce vrátí 5 kreditů, zbytek propadá jako storno poplatek za  pozdní odhlášení. Pokud se odhlásíte 24 hodin a více před začátkem lekce, budete odhlášeni bez storno poplatku (na účet se Vám vrátí plný počet kreditů ceny lekce).Hodinu před začátkem lekce se již není možné odhlásit.
 3. V případě nepřítomnosti lektora/lektorky taneční studio Tancelář zajistí adekvátní náhradu (suplování), popřípadě si vyhrazuje právo lekci zrušit. Při zrušení lekce ze  strany tanečního studia Tancelář budou přihlášenému účastníkovi lekce vráceny kredity v plné výši.

 

VI. Zpracování osobních údajů:

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro registraci Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména telefon, email, jméno a příjmení).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro užívání služeb Poskytovatele uživatelem, jakožto subjektem osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 5. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.


Mgr. Michaela Paťalová,
provozovatelka tanečního studia Tancelář
Zamenhofova 36, 779 00  OLOMOUC
IČ: 03022838